Fortrinnsrett til ansettelse i staten

Statsansattelovens §24 Fortrinnsrett til ansettelse i staten beskriver forhold som kan gi søkere fortrinnsrett til ansettelse i staten.

(1) Statsansatte som blir sagt opp på grunn av virksomhetens forhold, har fortrinnsrett til annen passende stilling i staten.
(2) Fortrinnsretten gjelder for statsansatte som har vært sammenhengende ansatt i virksomheten i til sammen minst tolv måneder de siste to årene, og har de nødvendige faglige og personlige egenskapene for stillingen.
(3) Fortrinnsretten gjelder fra oppsigelsestidspunktet og inntil to år etter oppsigelsesfristens utløp.
(4) Ved underretning om oppsigelse skal den ansatte gjøres kjent med fortrinnsretten etter denne paragrafen.
(5) Fortrinnsretten faller bort dersom den ansatte ikke har akseptert et tilbud om ansettelse i en passende stilling senest 14 dager etter at tilbudet ble mottatt.
(6) Er det flere fortrinnsberettigede til en stilling, skal den som er best kvalifisert ansettes.
(7) Reglene i denne paragrafen gjelder tilsvarende for embetsmenn uansett tjenestetid, dersom avskjeden skyldes at embetsmannen
a) på grunn av sykdom er varig uskikket til forsvarlig å utføre sin tjeneste, eller
b) ikke lenger har de kvalifikasjonene som er nødvendig eller foreskrevet for embetet.
(8) Reglene gjelder ikke for konstituerte embetsmenn. Fortrinnsretten kan ikke gjøres gjeldende til embeter eller stillinger som beskikkes av Kongen i statsråd.
(9) Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om fortrinnsrett. Kongen kan i forskrift fastsette at fortrinnsretten ikke skal gjelde den som blir sagt opp fra bestemte stillinger, og at den heller ikke skal gjelde ved ansettelse i bestemte stillinger.

Berører dette deg har du krav på spesiell behandling i søknadsprosessen, jf. § 24 i Lov om statens ansatte:

Dersom du har slik fortrinnsrett, krysser du av for dette før du sender søknaden. Slik avkryssing er valgfri.

NB: Avkryssing for slik fortrinnsrett knyttes kun til den ledige stillingen som du sender søknad på, og ikke til din CV. Avkryssingen kan ikke sees av andre enn saksbehandlere for den aktuelle stillingen du har krysset av. Om du søker på andre ledige stillinger så må det avkrysses på nytt for de aktuelle stillingene dersom du har slik fortrinnsrett for disse.

Klikk her for mer utdypende informasjon om § 24 i Statsansatteloven.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig